Katas Nidan

Suwari waza

 • matsuba dori
 • te kagami
 • ude osae dori (+ryo)
 • mune osae dori (+ryo)
 • konoha gaeshi (bas + haut)
 • aya dori
 • shomen ushi komi dori

Hantachi waza

 • mae ryote osae dori

Tachi waza

 • matsuba dori
 • tachi te kagami
 • ude osae dori (+ryo)
 • mune osae dori (+ryo)
 • ude konoha gaeshi (bas + haut)
 • mune konoha gaeshi
 • maki komi
 • shuto jime
 • aya dori
 • shomen ushi komi dori
 • mae nihon nage
 • ushiro nihon nage